FORGOT YOUR DETAILS?

   
Απάντηση Με προϋποθέσεις, ακόμη και στη βρεφική ηλικία παράλληλα και με τον ίδιο τρόπο με τη μητρική ή ολοκληρωμένα από τη Β Δημοτικού. (Ένα παιδί μπορεί να μάθει άνετα να καταλαβαίνει και να μιλάει μια ξένη γλώσσα παράλληλα με τη μητρική του από τη βρεφική ηλικία, εάν στο άμεσο περιβάλλον του υπάρχουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που μιλούν συστηματικά την ξένη γλώσσα, όπως συμβαίνει με παιδιά που o ένας ή και οι δύο γονείς τους είναι διαφορετικής εθνικότητας ή παιδιά που μεγαλώνουν με τροφό άλλης από τη δική τους εθνικότητας. Όταν δεν ισχύουν τα παραπάνω, δηλαδή στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ιδεώδης ηλικία για να αρχίσει ένα παιδί να μαθαίνει μια ξένη γλώσσα ολοκληρωμένα, δηλαδή όχι μόνο να την καταλαβαίνει και να τη μιλάει αλλά και να τη γράφει, είναι η Β Δημοτικού. Βοηθάει σημαντικά το να έχει καλλιεργηθεί στο παιδί από πριν όσο είναι δυνατό η ιδέα, ούτως ώστε όταν έρχεται η στιγμή να ξεκινήσει, να το θέλει και το ίδιο.)
 Απάντηση Τόσο πιο απαραίτητες όσο μικρότερο είναι το παιδί.  (Η απόκτηση γνώσης προϋποθέτει ύπαρξη λόγου, χωρίς τον οποίο δεν υπάρχει κίνητρο για την ενεργοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας, ο λόγος δε αυτός καθορίζει το βαθμό ενασχόλησής μας με το αντικείμενο, καθώς επίσης και το επίπεδο της γνώσης που θα αποκτηθεί. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνουμε πιο εύκολα και σε πολύ μεγαλύτερο εύρος ό,τι μας αρέσει ή μας χρειάζεται και πιο δύσκολα και σπάνια σε υψηλό επίπεδο ό,τι απλώς μας επιβάλλεται.  Όταν ένα μικρό παιδί αρχίζει μια ξένη γλώσσα, συνήθως δεν έχει  λόγο να το κάνει, αφού, εκτός βέβαια, από περιπτώσεις που έτυχε για κάποιο λόγο να του αρέσει η ιδέα, το συντριπτικά πιθανότερο είναι απλώς ο γονιός του να έκανε αυτή την επιλογή. Γι’ αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της επιλογής να δημιουργηθεί λόγος. Και επειδή προφανώς η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται στο παιδί ακόμα, αφού η επικοινωνιακή του ανάγκη καλύπτεται πλήρως από τη μητρική του, και ασφαλώς δεν θα έπρεπε απλώς να του επιβληθεί, δεν μένει παρά να το κάνουμε να την αγαπήσει, πράγμα που θα γίνει εάν στα πρώτα στάδια, δηλαδή στις Προπαρασκευαστικές τάξεις, το σύστημα καταφέρει να κερδίσει το παιδί, δίνοντας του την εντύπωση ότι η εκμάθηση της είναι εύκολη, απολαυστική και σίγουρα μέσα στις δυνατότητές του. Αυτό προϋποθέτει από τη μια κατάλληλο σύστημα, σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να πετύχει το στόχο αυτό και από την άλλη καθηγητές υψηλού επαγγελματισμού, ειδικευμένους στις μικρές ηλικίες, αφού σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος δημιουργίας αρνητικής διάθεσης στο παιδί απέναντι στη γλώσσα, κάτι που αν συμβεί, θα καθορίσει πιθανότατα αρνητικά και το αποτέλεσμα.  
Απάντηση Πείθοντάς το να προσφεύγει πάντα μόνο στον καθηγητή του για όση βοήθεια χρειάζεται και αποφεύγοντας να παίξει ο ίδιος το ρόλο του καθηγητή. (Είναι βέβαιο ότι σε τόσο υψηλότερο επίπεδο γνώσης φτάνει κανείς σε οποιοδήποτε τομέα, όσο περισσότερο αυτενεργεί και σε όσο μεγαλύτερο βαθμό θεωρεί την επίτευξη του στόχου αυτού δική του υπόθεση. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι από την αρχή της ενασχόλησης του με το αντικείμενο να μην αφήνει να δημιουργούνται κενά αλλά να λύνει αμέσως την οποιαδήποτε απορία του δημιουργείται, ζητώντας όση βοήθεια του χρειάζεται μόνο από τον καθηγητή του, κάτι που αποτελεί αυτονόητο δικαίωμά του. Με τον τρόπο αυτό η πρωτοβουλία διατηρείται από τον ίδιο το σπουδαστή, που σε κάθε περίπτωση είναι και ο μόνος που μπορεί να ξέρει με ακρίβεια τι έχει καταλάβει και τι όχι.  Ένας γονιός μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά να πεισθεί το παιδί του να ακολουθήσει την παραπάνω τακτική και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ‘διαβάζει’ εκείνος το παιδί, γιατί τότε δημιουργείται στο παιδί η εντύπωση ότι η όλη υπόθεση είναι δουλειά του γονιού, αίσθηση που αυτονόητα θα υπονομεύσει την επιθυμητή αυτόνομη ενασχόληση του παιδιού με τη γλώσσα και θα εμποδίσει τη διατήρηση της πρωτοβουλίας από το ίδιο.)
Απάντηση Με τέτοια κριτήρια ώστε το ζητούμενο να είναι να επιλεγεί το καλύτερο και όχι, βέβαια, απλώς το φτηνότερο. (Είναι ασφαλώς αυτονόητο ότι σε κάθε περίπτωση που κανείς ‘αγοράζει’ υπηρεσίες, αυτές πρέπει να είναι οι καλύτερες δυνατές.    Στην περίπτωση των ξένων γλωσσών για να είναι υψηλό το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει ένα κέντρο ξένων γλωσσών θα πρέπει αντίστοιχα να είναι υψηλό το επίπεδο επαγγελματισμού και γνώσης του αντικειμένου τόσο από αυτούς που σχεδιάζουν τα προγράμματα, όσο και από τους καθηγητές, ιδιαίτερα στην περίπτωση μικρών σπουδαστών, γιατί ο τρόπος που θα έρθει σε επαφή το παιδί με τη γλώσσα θα καθορίσει και τη σχέση του με αυτή. Γι’ αυτό στη διαδικασία επιλογής ενός κέντρου ξένων γλωσσών θα πρέπει να πρυτανεύουν τα κριτήρια ποιότητας, σοβαρότητας και επαγγελματισμού, αφήνοντας τελευταία τα οικονομικά και να επιλέγεται το κέντρο που παρέχει τα περισσότερα ποιοτικά εχέγγυα ότι ο χρόνος και τα χρήματα που θα διατεθούν, θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.)
Απάντηση Για σπουδαστές ειδικών αναγκών ενδείκνυται το ιδιαίτερο μάθημα, σε κάθε άλλη περίπτωση η τάξη είναι μακράν προτιμότερη. (Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να μάθει μια ξένη γλώσσα με ιδιαίτερες προϋποθέσεις, π.χ. μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο ή σε ώρες ασυνήθιστες ή για χρήση σε συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα κλπ, προϋποθέσεις δηλαδή που δυσκολεύουν το να βρεθεί κατάλληλη τάξη, η λύση είναι το ιδιαίτερο μάθημα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η επιλογή πρέπει να είναι η τάξη.  Όπως είναι γνωστό, ένα παιδί κοινωνικοποιείται στην τάξη. Εκεί μαθαίνει να συνυπάρχει με τους άλλους ανθρώπους, να δημιουργεί σχέσεις, να λύνει προβλήματα που συναντά και, πολύ σημαντικό, να αξιολογεί τον εαυτό του και τις επιδόσεις του μέσα από τις συγκρίσεις που κάνει με τα άλλα παιδιά. Όλα αυτά φυσικά δεν ισχύουν σε ένα ιδιαίτερο μάθημα. Επιπλέον τα ιδιαίτερα μαθήματα δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα ίδια τα παιδιά για τον απλούστατο λόγο ότι από την ώρα που δεν είναι δική τους επιλογή, στα μάτια τους δεν είναι παρά μια ανεπιθύμητη εισβολή στον    προσωπικό τους χώρο.        
Απάντηση Μόνο σε συνεννόηση με τον καθηγητή του και όχι όπως νομίζει ο ίδιος.  (Κατ’ αρχήν μπορεί, εάν το επιθυμεί, να ζητάει από τον καθηγητή του παιδιού πέραν των τακτών ενημερώσεων και επιπλέον ενημέρωση για τις επιδόσεις του παιδιού. Εάν ο ίδιος ο γονιός γνωρίζει την ξένη γλώσσα και θέλει να ελέγξει τις γνώσεις του παιδιού, θα πρέπει πριν το κάνει να ζητήσει να ενημερωθεί από τον καθηγητή μέσα σε ποιο πλαίσιο πρέπει να γίνει αυτό γιατί εάν ζητηθούν πράγματα ή πρακτικές που στη φάση αυτή δεν έχουν ακόμα διδαχθεί όπως π.χ. άγνωστο λεξιλόγιο ή μετάφραση σε μικρές τάξεις, το αποτέλεσμα στο ίδιο το παιδί δεν θα είναι θετικό, γιατί όσο πιο μικρό είναι, κινδυνεύει να βιώσει τελείως άδικα αίσθηση ανεπάρκειας ή αποτυχίας.)
 
TOP