FORGOT YOUR DETAILS?

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ     Οι κ. σπουδαστές οφείλουν:
 1. Να προσέρχονται στo κέντρο τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης του μαθήματος.
 2. Να μην απουσιάζουν αδικαιολόγητα και να εργάζονται ευσυνείδητα.
 3. Να τηρούν τον κανονισμό και τις οδηγίες των κ. καθηγητών.
 4. Να μη θορυβούν κατά το χρόνο αναμονής και ενοχλούν το μάθημα άλλων τάξεων.
 5. Να μην προκαλούν φθορές.
 6. Να καταβάλλουν τα δίδακτρα μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες.
Β.  ΦΟΙΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η διδακτική  ώρα διαρκεί 50 λεπτά.
 1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων πρέπει να είναι τακτική, δηλαδή το σύνολο των απουσιών να μην υπερβαίνει το δέκατο (1/10) του συνόλου των διδακτικών ωρών της τάξης. Αδικαιολόγητη υπέρβαση του ορίου αυτού είναι δυνατό να έχει ως συνέπεια αποκλεισμό από τις εξετάσεις του Μαίου.
 2. Μετά την είσοδο των κ. καθηγητών στην τάξη ( 1-2 λεπτά  μετά το χτύπημα του κουδουνιού), δεν επιτρέπεται η είσοδος σε αργοπορημένους σπουδαστές, εκτός δικαιολογημένων περιπτώσεων που βεβαιώνονται με σχετικό σημείωμα από τη Γραμματεία.
 3. Οι κ. σπουδαστές οφείλουν να προσέρχονται στα μαθήματα πάντα καλά  προετοιμασμένοι. Σπουδαστές που απουσίασαν οφείλουν να ζητήσουν τις σχετικές πληροφορίες από τη Γραμματεία. Οι κ. καθηγητές έχουν το δικαίωμα να μη δεχθούν στην τάξη κάθε αδικαιολόγητα απροετοίμαστο σπουδαστή.
 4. Οι κ. σπουδαστές οφείλουν να έχουν πάντα μαζί τους τα απαραίτητα προσωπικά τους είδη (βιβλία, στυλό, κλπ), γιατί σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να μη γίνουνδεκτοί στο μάθημα.
 5. Σπουδαστής από τον οποίο ζητήθηκε να αποχωρήσει από την τάξη για λόγους πειθαρχίας οφείλει να συμμορφωθεί αμέσως, και να παρουσιασθεί στη διεύθυνση για να δώσει εξηγήσεις.Τυχόν άρνηση συμμόρφωσης αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα που επισύρει κυρώσεις. Ο σπουδαστής μπορεί να συζητήσει το θέμα μετά το μάθημα με τον καθηγητή του ή τη διεύθυνση.
 6. Σπουδαστής που έχει ήδη αποβληθεί από την αίθουσα για λόγους συμπεριφοράς δύο φορές αποβάλλεται οριστικά από το κέντρο την τρίτη  φορά που θα επαναληφθεί αυτό, για οποιοδήποτε λόγο κι’ αν έγινε.
 7. Στη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται η ξένη γλώσσα, εκτός ειδικών περιπτώσεων, κατά την κρίση του καθηγητή. Σε σπουδαστές που μιλούν Ελληνικά χωρίς άδεια είναι δυνατό να επιβληθούν κυρώσεις.
Γ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Οι επιδόσεις των σπουδαστών αξιολογούνται, ανάλογα με την τάξη, σε όλες ή σε κάποιες από τις ακόλουθες δεξιότητες:
 1. Ευχέρεια Λόγου.
 2. Ορθογραφία – Ακουστική Αντίληψη.
 3. Δομές της Γλώσσας ή Χρήση της Γλώσσας.
 4. Λεξιλόγιο – Κατανόηση Γραπτού Λόγου.
 5. Έκθεση.
Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ
 1. Κάθε τρίμηνο διενεργούνται εξετάσεις προόδου (tests). Στο τέλος της περιόδου γίνονται οι τελικές εξετάσεις – προφορικές και γραπτές – πάνω στην ύλη όλου του χρόνου.
 2. Η συμμετοχή των σπουδαστών στις κάθε είδους εξετάσεις είναι υποχρεωτική, καθώς επίσης και η προσέλευση στις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες διεξαγωγής τους. Σπουδαστής που αδικαιολόγητα δεν προσήλθε στις εξετάσεις μηδενίζεται.
 3. Οι σπουδαστές των τάξεων του Κύριου Κύκλου προάγονται εφόσον έχουν τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον 11.50 και στην καθεμία από τις βαθμολογούμενες δεξιότητες τουλάχιστον 9.50. Οι σπουδαστές της FC.A που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την FC.B καλό θα είναι να έχουν τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον 13.50.
 4. Σπουδαστές που δεν συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης. Επίσης δυνατότητα επανεξέτασης έχουν οι σπουδαστές που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους στο τέλος αλλά και κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
 5. Ο τελικός βαθμός σε καθένα από τα βαθμολογούμενα είναι ο μέσος όρος που προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών όλων των περιόδων (π.χ. τριμήνων) σ’ αυτό και το βαθμό της τελικής εξέτασης στο ίδιο. Ο τελικός γενικός αθμός είναι ο μέσος όρος όλων των σύμφωνα με τα παραπάνω τελικών βαθμών. Σε σπουδαστές που στη διάρκεια της περιόδου παρουσίασαν σημαντική βελτίωση ο τελικός βαθμός εξάγεται με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας στα τρίμηνα βελτίωσης.
Σημείωση:  Νέοι σπουδαστές για οποιαδήποτε τάξη -  εκτός από εκείνες των αρχαρίων γίνονται δεκτοί μετά από κατατακτήρια εξέταση. Ε.   ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
 1. Στο τέλος κάθε περιόδου απονέμεται ΑΡΙΣΤΕΙΟ στους σπουδαστές του Προπαρασκευαστικού και του Κύριου Κύκλου που ο τελικός βαθμός τoυς είναι ΑΡΙΣΤΑ, και ΕΠΑΙΝΟΣ σε όσους ο τελικός γενικός βαθμός τους είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.
 2.  Ένας σπουδαστής από κάθε τάξη του Κύριου Κύκλου ανακηρύσσεται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους ‘Καλύτερος Σπουδαστής  της Τάξης’ . Η επιλογή των σπουδαστών αυτών γίνεται ανάμεσα από τους αριστούχους όλων των τμημάτων της τάξης.
 3. Ένας σπουδαστής κάθε χρόνο ανακηρύσσεται ‘Καλύτερος Σπουδαστής του Κέντρου’. Η επιλογή του γίνεται ανάμεσα από τους αριστούχους όλων των τάξεων, με βασικό κριτήριο τον τελικό γενικό βαθμό. Ο βαθμός αυτός αυξάνεται κατά μία μονάδα στις τάξεις D και FC.A.  Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας η επιλογή κρίνεται από την αναλυτική βαθμολογία.
 4. Ένας σπουδαστής κάθε χρόνο ανακηρύσσεται ‘Επιμελέστερος Σπουδαστής του Κέντρου’. Η επιλογή  γίνεται μεταξύ των σπουδαστών που διακρίθηκαν για την ευσυνείδητη προσπάθειά τους.
 5. Στο σπουδαστή της παραγράφου 3 παρέχεται υποτροφία (απαλλαγή από τα δίδακτρα) για τον επόμενο ακαδημαϊκό χρόνο και στους σπουδαστές των παραγράφων 2 και 4 μερική υποτροφία (απαλλαγή από το 50% των Διδάκτρων) για τον επόμενο ακαδημαϊκό χρόνο.
 6. Οι σπουδαστές των παραγράφων 2, 3, και 4 παραπάνω διατηρούν τους τίτλους τους για ένα χρόνο. Ο ίδιος τίτλος δεν απονέμεται  στον ίδιο σπουδαστή για δεύτερη φορά.
ΣΤ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Τα δίδακτρα καταβάλλονται μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες και υπολογίζονται πάντα κατά μήνα. Η τακτοποίηση των τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στις κάθε είδους εξετάσεις. Σημείωση: Ο Κανονισμός υπόκειται σε μεταβολές, όποτε  αυτό κρίνεται αναγκαίο. ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΣ ΑΡΓΟΥΝ
 •   28 Οκτωβρίου (Εθνική Γιορτή)
 •   17 Νοεμβρίου (επέτειος Πολυτεχνείου)
 •   Από 24 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων)
 •   30 Ιανουαρίου (των Τριών Ιεραρχών)
 •   Την Καθαρή Δευτέρα
 •   25 Μαρτίου (Εθνική Γιορτή)
 •   Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά (διακοπές Πάσχα)
 •   Την Πρωτομαγιά
 •   Του Αγίου Πνεύματος
 •   15 Αυγούστου (της Παναγίας)
  Παρατηρήσεις
 •   Εκτός των παραπάνω αργιών, δεν υπάρχει άλλη έκτακτη για οποιονδήποτε λόγο.
 •   Μάθημα που χάθηκε για λόγους ανωτέρας βίας, αναπληρώνεται οπωσδήποτε.
 
TOP